بایگانی ماهیانه: ژانویه 2005

حرف حساب

هميشه عاشق بودن همخانه ی ابهام شيرينيست …اما نه برای عاشق به
منزله ی معشوق…که عاشق را بسی رنج و تلخی از اين ندانستن بايد…تا
معرفت عشق بداند چيست…
در بودن و نبودن ما انتخاب كو ؟
حس غريب عاشقي و التهاب كو؟
من مثل گرگ و ميش نگاهت دروغيم
ديگر مجال پرسه زدن در سراب كو ؟
پس لرزه هاي روح ترك خورده ي مرا
آرامشي به جز تب صد اضطراب كو ؟
حالا تو با نگاه تماشاييت بگو
در تكه پاره هاي غزل بيت ناب كو ؟
با اين حرارتي كه تو تكرار مي شوی
بگذار خاضعانه بپرسيم آب كو ؟
تا مرز بازتاب تو تكثير مي شوم
ديگر براي فاصله دست حجاب كو ؟
خطي به سوي شرق نگاهت كشيده ام
اينك وقوع حادثه ي آفتاب كو ؟
در مرز خاك پاك تنت ايستاده ام
آن لحظه ي هميشه پر از التهاب كو ؟
يك استعاره از غزل چشمهاي تو
تنها براي اين غزل بي خطاب كو ؟
بيچاره من كه خواب تو را هم نديده ام
در بهت خواب كاغذي ام يك جواب كو ؟
ختم مجاز و مصرع و تشبيه و فاصله
با يك سوال : قصه ي حرف حساب كو ؟

انکار

اين شعر با خاطرات تلخ و شيرين زيادی گره خورده … يادشان بخير !
اين عشق ترك خورده که در شان شما نیست
لبخند شما هم که یقین طالع ما نیست
*
در روی نگرداندنتان مصلحتی هست ؟
والله که کار من و دل غیر دعا نیست
*
بر خاطر مهتابی تان هیچ گذاری
بر رمز غریب ترک خاطره ها نیست
*
ما و غم دلدادگی ما به جهنم
اما سر و کار همه با غیر خدا نیست
*
شخصیت پروازیتان بس که مهم است
یک لحظه از انکار غزلهام جدا نیست
*
این باور سرخورده که انکار ندارد
یک حس زمینی ست ولی باد هوا نیست
*
باور نکن این قصه ی تکراری ما را
اینها همه جز شاعری و پرت و پلا نیست
*
صورت مسئله پاک شده مثل همیشه
انگار جز انکار غزل قسمت ما نیست
*
پیشانی ما را که ببینید نوشته :
بن بست ! گذر کردن از اين راه روا نيست

به جهنم !

تو مال من و باقي دنيا به جهنم
با روح ترك خورده مدارا به جهنم
دست من و سيب تو و اين وسوسه خام
افسانه ي كال من و حوا به جهنم
از معصيت ماست كه در بند تو مانديم
ورنه كه تو و سايه طوبي به جهنم
درگير بهشت و تو و از دست خودم واي!
اصلا ولمان كن همه ي ما به جهنم
در گوش كرم داد زدي من نشنيدم
گفتي كه توي عاشق شيدا به جهنم
ديگر من و تو ، آدم و حوا و بهشت
پر از اگر و آخر و اما به جهنم
انگار جز انكار تو راه دگري نيست
اثبات تو و ختم غزل ها به جهنم
ديگر پرم از عقده ي تكرار رديفم
بابا به جهنم ، به جهنم ، به جهنم !