از هيچ…

سكانس يك ، نه شب ، قتل مضحک یک زن
و چــــارپــایه ی چـــوبی ، طـــناب در گــردن
در امتــــــــداد نگــاهش که باز مـــانده به در
نمـــــرده اســــت هنـــوز اضــطراب از مـردن
ســکانــس دو ، نخ سیگار و حلقه های دود
و بوی عطـــــــر زن و خاطــــرات سنگی من
دو قـاب عکــــــس که انگــار سایه ی من بود
و انــعــــکاس تــنی بـی حجــــاب و پيــــراهن
سکانس سه، پرسانسور دراین میان گم شد
چقـــدر حــس غــریبی ست مثــل زن بودن
شکــسته پایه ی چوبین « بارت » در قفسه
هــــــجوم پــست مـــدرن و کتــابهای خفـن
« کتــاب فلـسفه با ژست عاقلانه ی پوچ »
و التــــــــذاذ دروغیـــن هایـــدگـــــر در من
تو ناتمـــــــــام ، کتابهای غرق در خــلسه
و قیــــــــل و قــــــال غـــزل مثـل آب هاون!