دل سوفالی…

تنها شش روز تا تو باقیست. . .
هفتـــــه ات را دوباره قســــــمت کن
ســــهم من جــــمعه های توخالیست
بــــــاز پـــــــرگير و از هــــوا پرشو
قســـــــمت من هميـــشه بی بالیست
حس کمبــــــودت عــــــادت تلخیست
عــــــادتی که تـــهی و پوشـــالیست
لحظــــه هایی که ســـخت دلگیرست
فکــــرهایی که پـــوچ و جنـجالیست
( قــهوه ات را بنوش و بـاورکن )*
فــــال من کـــوزه ای پر از خالیست
خـــــوش به حــــال من خيـــالاتی !
خوش به حال دلی کـه سوفالیست !
تو به من ميرسی پس از شش روز
و همین باز جای خوشحالیست. . .
*اين مصرع از : محمدعلی بهمنی، شاعر معاصراست.