عشق ضربتی

برگشـــــــته باز هـــم آن حس لعـــنتی
ابهــــــام زندگي ، در عشـــــــق نوبتی
تكــرار اسم تو ، دربيـــت ، در رديف
حتي در اسم شعر : يك عشق ضربتی
من ســـــالهاي ســـــال ، يادم نبود كه:
آدم منــــــــــم و تو حــــواي پاپـــــتی
تو مي گــــــــريزي و من پا به پاي تو
من رنگ احتيــاج ، تو نقش حســرتی
يك فـــالگير پيـــــر در خواب قاصدك
من در تفــــــال و تو در نهـــــــــــايتی
اما تمـــــــــــام شد بين من و شــــــما
جريان عشـــــــق يا هر قسـم صحبتی
در نقش آدمي در جـــا زدن ، تمـــــام
عاشق شدن گذشت ، تو عيـن فطرتی