برای ستايش تو …

برای ستايش تو
همين کلمات روزمره کافيست
همين که: کجا می روی…دلتنگم…
برای ستايش تو
همين گل و سنگريزه کافيست
تا از تو بتی بسازم…
(شمس لنگرودی)