من…

در آخريـن تقاطـع جــدول هـم
جايی برای حل شدن من نيست
اينجا کسـی درسـت نمـی داند
ابهام خط آخر جدول چيست؟