هنوز منتظرم…

فـــرودگــاه و تــو و اضــطـراب هاي هـــمــيشه
نـــگــاه خــيـس و مـن و التهاب هاي هميشه
دوبــاره لــحـظه ي پـرواز تو به مقــصد لــنــدن
دوبــــاره من و غــزل با خــطاب هاي هـميشه
دويـده بــاز نــگـاهـم مــيــان هــرم نــگــاهـت
چــقدر فـــاصــلـه با آفــتاب هاي هــمــيشه !
تو مي روي به همين راحتي چه عادت تلخي
تو رفته اي و من اينجا …حـباب هاي هميشه
ســـكــوت مـــرده ي تــقــويم هاي آخـر پـاييز
و من که گم شده ام در كتـاب هاي هميشه
شـــمـردنـت … تــب مـعـكوس من و آمدن تو
نــگــاه سـبـز تو اما … سـراب هاي هـميشه