برای نون.ميم

ديگر به چشمان قشنگت اعتباري نيست
ديـگرمـرا با خـاطراتت هـيچ كـاري نيـست
گفتي كه هـرگز بين ما حرفي نخواهد بود
بر عشق هاي دنيوي هيچ اعتباري نيست
شــوخي گرفتـي هـر چـه درمــن بود را آن روز
گفتي حلالم كن…ملالي نيست…باري نيست
احـــساس آدمــهـاي بــازي خــورده را دارم
وقتي كه حتّي گريه ها هم اختياري نيست
امروز هم زود است تا باور كنم هرگز
از اتّـفـاق تـلخ تـو راه فـراري نيـست
پس مي زنم شب گريه ها را با تو مي خندم
با ايـنكه اصـلا مـاجـراي خــنده داري نـيست
ابگذر!دروغي بيش دیگر در نگاهت نيست
ديگر به چشـمان قشنگت اعتباري نيست