در آینه

موهای رو به ریزش و بورم در آیـنه
یک انعـکاس تــیـره و دورم در آیـنه
تغییر رنگ رژ… کمی گونه، فرمژه
شک کرده زندگی به حضورم در آینه
هر روز یک نقاب و فرار از خودم به شهر
شــب، استـحـالــه، نـعــش غــرورم درآیـنـه
در انعکاس رنگی آرایشی عجیب
رنگین کمان مرده‌ی نورم در آینه
فردا… دو روز بعدتر از سالهای دیر
مــن ایـسـتاده بر لــب گـورم در آیـنـه
ماتیک، سرخ تر، مژه‌هایم، بلندتر
یعنی همــان نقــاب جـسورم در آیــنه
یک عمر من نه من، بدلی که تو خواستی
یـک عـمـر یـک تــصنّـع کــورم در آیــنــه
بعد ازهزارقطعه نمایش پسِ نقاب
در انـتــهــای خـط عبـورم درآینه…
شفاف می شود زن پیر بزک شده
وقتی شما بـرای مـرورم در آینـه
از راه می رسید کمی دیر و… مرده است
عــشـق کلاه گـیــسـیِ بـورم در آینه