دزد پرچم

دزدان سرخ
دزدان سفید
دزدان سبز
دزدان پرچم
دزدان شهر
در دهلیزهای ناکامی تور امید گستردند
و یک پرچم را به نام خود سند زدند
مردمان گفتند:
دزدان شهر
یک شبه
تاریخ را دزدیدند
دزدان شهر
پرچم را به پیشانیهای مکدرشان گره زدند
و مردمان را به دار دروغ آویختند
تا سالها بعد
رد انگشت دزدان پرچم
نه بر تن پارچههای سرخ و سفید و سبز
و نه بر تن پرچمداران حلقآویز از دروغ
که بر تن یک مشت خاک ماند
و کتیبه شد
و کتیبه قانون شد.