درس اول مهرماه، دو حرف ت و ز


مَن – آزاد – هَس‌ت‌َم.
او – آزاد – اَس‌ت.
چیزی اَز ت‌َنهایی‌هایِ مَن وَ او کَم نَشُدِه اَس‌ت!‌
مَن – تَ‌نها – هَس‌ت‌َم.
او – ت‌َنها – اَس‌ت.
سَهمِ مَن وَ او اَز آزادی چِقَدر اَس‌ت؟
مَن – دِل‌تَ‌نگ – هَس‌ت‌َم.
او – دِل‌ت‌َنگ – اَس‌ت.
یِک نَفَر بِه مَن بِگویَد زِندان یَعنی چِه؟