شعرفروشان

دهانت را باز کن شاعر!
وقت تقسیم صله‌هاست
وقت سلاخیِ مدایح‌ِ بی‌صله
وقت آن‌ است تا از نعش متعفنِ کلماتِ پوسیده بر تیغِ زنگاریِ دندان‌هایت
مرثیه‌ای بسازم
مرثیه‌ای در سوگِ شعرهایِ وطنی
نه به امیدِ نان‌پاره‌ای

که در حسرتِ شعرِ دوباره‌ای.