عبدالله آزاد شد


دست‌ام از خوشحالی برای نوشتن این خبر دارد رسمن می‌لرزد! عبدالله ساعتی پیش از زندان مشهد آزاد شد. حال روحی‌اش خوب است و به زودی به همراه خانواده‌اش به تهران می‌آید. همین الان در خواب و بیداری زنگ زدند و گفتند که آزادش کرده‌اند. بعد از صد و شش روز و با وثیقه نود میلیون تومانی.
عبدی آزاده ما! آزادی‌ات مبارک