قبل از این که تو را بکشند، کلمات تو را می‌کشند. آن وقت تو خود به مرگ طبیعی خواهی مرد.