از بس که با خاک درت می‌جوشد آب زندگی

src=”“>”
دلم می‌خواست بهش می‌گفتم:
من را به دندان بگیر
و از اینجا ببر
مهم نیست کجا.
فقط از اینجا
ببر