به روایتی دوازدهم ژوئن

همچین شبی/روزی بود که قلبم به طور خیلی واقعی نزدیک حلقم شده بود و چه بسا اومده بود توش.