بیست و یکم مرداد هزار و سیصد و نود

دو سال و پنجاه روز بعد از تو،
عینکم را می‌زنم
دیگر شبیه خاطرات تو نیستم.