اپیزود آخر

+ تو مشکلت این بود که به رابطه‌ی عاشقانه‌ات تکیه کردی. در حالیکه نباید به آن تکیه می‌کردی. همین شد که این طور بدجور فرو ریختی.
+…
.
.
.
کات. تمام
پ.ن. تکه‌ای از یک سوگواری