رهایی

بوسه‌هایم را فروختم
خاطراتم را
شعرهایم را سوزاندم
چمدانم را برداشتم
و رفتم
به قیمت یک عمر آزادی.