زیبای سال‌های دور

نقاش انگشت‌های تو را اگر پیدا می‌کردم
مجسمه‌سازی که لب‌های مورب تو را ساخته بود
شاعری که چشم‌هایت را غزل کرده بود
اگر یافته بودم این‌ها را ای زیبای سال‌های دور!
باز هم بی‌فایده بود
باز هم
از دیدنت
لال می‌شدم
لام
تا کام.