سیاه‌مشق

از کوچه رد شدم، به سرم زد کسی تو را
سنگی شدی به بال و پرم زد کسی تو را
آرام گر گرفت تنم… جنگِ تن به تن
به مرزهای باخترم زد کسی تو را
+++
از کوچه رد شدی، به سرت زد کسی مرا
سنگی شدم به بال و پرت زد کسی مرا
آرام گر گرفت تنت… جنگِ تن به تن
به مرزهای باخترت زد کسی مرا
+++
از کوچه رد شدیم، پر از نور ماه بود
اوضاع چشم‌های من و تو به راه بود
اوضاع چشم‌های من و تو به راه بود
اوضاع چشم‌های من و تو به راه بود
.
.