مرگ ناتمام

manghatelb.jpg
مرگ تو هنوز کاملن تمام نشده
تو هر سال در یک ساعت مشخص
با نامی متفاوت
پا به آن گودال می‌گذاری
و می‌گذاری تا مرگ
مرثیه‌اش را بخواند
خاصه در آن قحط‌سال
تو چون رنگین‌کمانی شدی
با ده‌ طیف سرخ
نام تو آن سال حسین نبود
شاهرخ بود
مصطفی بود
شبنم بود
علی و مریم و
جهانبخت بود
مرگ تو تداوم یک خون است
که هر روز
گوشه‌ای از دنیا
از دماغ بی‌گناهی به زمین می‌ریزد
مرگی که هیچ وقت
کاملن تمام نمی‌شود.
manghatelb.jpg