.

باید تمام می‌شد که یادم بماند ارزش ادامه دادن نداشت. تمام شد و همین قدر را فقط خوب یادم مانده است که ارزش ادامه دادن را نداشت.
آدم‌هایی که ارزش ادامه دادن ندارند را باید یک جایی تمام کرد.