پنهانی‌ها- ۳

دریایی تو
بی‌انتها و بی حتی یک نهنگ
و من یونس صاحب‌مرده‌ای که این بار در تو خانه‌ای ندارد
یکشنبه روز خوبی برای مردن است.