حکم

صبح که بیدار شدی
مرا خواهی دید، به دار مجازات آویخته
اخبار را دنبال نکن،
از کنار دکه روزنامه عبور کن،
بگذار باران عکس‌ام را از روزنامه‌های شهرت بشوید
مرگ من چیزی از گرسنگی و وحشت حاکمان‌ات نمی‌کاهد
فکری به حال آن که دوست‌اش داری بردار
معشوقه‌‌ها همیشه مبارز نیستند.