مرثیه‌ای برای کتاب‌ها- ۱

شهر، صبح، خاکستری‌ست
ظهر، خاکستری‌ست
عصر، خاکستری‌ست
کتابفروشی دیگر کتاب شعری برای فروختن ندارد
در ویترین‌، در پس‌زمینه سفید زندگی‌نامه‌ی «جابز»
مرگ خفیفی جریان دارد
کلمات پژمرده‌اند
برج‌های فلکی و نقاب‌های سیاه، پشت جلد کتاب‌ها
تصویر لبخند مرگ‌پیکران جهان، پشت جلد کتاب‌ها
بیست و یک رمز برای زندگی کردن
بیست و یک مرد برای دوست داشتن
یک زن برای مردن، پشت جلد کتاب‌ها
روزنامه‌ها لال‌اند
هیچ جا خبری از مردن موش‌های شهر در سم‌پاشی بهار نبود
چه کسی ما را از شر تیترهای سیاه
نجات خواهد داد؟