نور

رد آفتاب‌سوخته‌گی روی گردن و بازوها و دست‌ها یعنی که خورشید اینجا زنده است و می‌تابد. رفتم چند ساعت نشستم زیر نور مستقیم و داغ. حالا هم دارم با رد پای خورشید روی دست و پا و تخت سینه‌ام حال می‌کنم. من آدم زمین سرد نیستم. نیستم.