مثل فاخته‌ای در دل ساعت

به سان فاخته‌ای
در دل ساعتی کوکی
روزگار می‌گذرانم
به پرندگان میان شاخه‌ها رشک نمی‌برم
آن‌ها کوک ام می‌کنند
و من
ادای فاخته را در می‌آورم
سرنوشتی از این دست را
تنها برای دشمنم می‌توانم آرزو‌کنم.
آنا آخماتوا-
ترجمه: خودم