خبر صبح‌گاهی

دیشب
در دو نقطه‌ی مختلف از جهان
سه نفر در تیراندازی
و هشت نفر در رانش زمین مردند.
صبح‌، خبر می‌خوانم
و چای‌ام را هورت می‌کشم.
یک تکه‌ چربی غلیظ روی همه چیز را گرفته است.