تنهاتر از آن که بشود خود را به دست آدم‌ها یا کلمه‌ها سپرد. باید خود را به دست مجریان قانون داد. شاید راهی جدید برای حیات اجباری آدم‌ها اختراع کرده باشند.