در موزه

عصر، عصر تماشاست
تماشای عصای موسی
یا تکه‌ای از ریش آن پیامبر اعظم دیگر
عصر، عصر تماشای تکه‌پاره‌های مقدس مردگان
از پس پشت شیشه‌های کاغذی است
عشق ما را با گوشواره‌هایم
گوشه‌ی باز یقه‌ی پیراهنت بگذار
به هیچ یک از موزه‌های این جهان دیگر اعتمادی نیست.
موزه توپکاپی، استامبول. بهار ۹۱