بیست و نهم تیر ۹۱

دوست بدار. عاشق شو. باهاش زندگی کن. ولی طوری دوست بدار، طوری عاشق شو، طوری خودت و عاطفه‌ات را خرج کن که اگر یک روز تمام شد، خیلی خالی نشی، طوری که دیگه هیچ وقت پر نشی. طوری که دیگه دل‌ات نریزه، نره، نگیره، تنگ نشه. اون گوشه‌ها، قدر سر سوزن هم نگه دار دلت را واسه روز مبادا.
پ.ن. خالی