یخ بستن در آتش

آدم‌ها کی اژدها شدند؟
در و دیوار این کافه قندیل بسته
ولی از دهان‌ آدم‌ها دارد آتش بیرون می‌آید
آدم‌ها کی اژدها شدند؟
آهای!
آدم‌ها
کی اژدها شدید؟