امروز صبح

هر کس باید یک روز صبح که بیدار شد تصمیم بگیرد که بکشد بیرون، و بعد واقعن بکشد بیرون.