دهان خونی

من که یادم نیست
ولی می‌گویند
روزگاری بود
مست که می‌شدم
دهانم از ذرات نام تو
پر خون می‌شد.