The truth is…

حقیقت آن است
که من روزی می‌میرم
و دیگر کسی نیست لای این روزنامه‌ها
لای این فیش‌های برق و آب
برای یافتن نشانی از تو
بی آنکه بدانی
روزی سه مرتبه کاغذها را زیر و رو کند.
من به مرگ خودم فکر نمی‌کنم
به تو فکر می‌کنم.
که آن روز،
بدون داشتن یکی مثل من
در این دنیا
چقدر تنها خواهی ماند.