شعری برای کلیسا

اینجا،
کلیسا را کتاب‌خانه کرده‌اند
کلیسا را سالن رقص کرده‌اند
کلیسا را می‌خانه کرده‌اند
من اینجا،
در کلیسا کتاب می‌خوانم
در کلیسا می‌رقصم
در کلیسا مست می‌شوم
و گاهی
برای مردگان و زندگانم
شمع هم روشن می‌کنم.