نوزدهم آذر ۱۳۹۱

با کلاف‌های قرمز
شال‌گردن می‌بافم
دور گردن تنهایی‌ام می‌اندازم.