پنجم دی ۹۱

ساک می‌بندم. و بعد از سال‌ها باز دوست دارم لباس رنگی می‌داشتم.
این مطلب دراز بود. مجبور شدم حذفش کنم. خیلی چیزها هست که دیگر دوست ندارم اینجا بنویسم‌شان.