دلتنگی‌های کوچک

درس هفته کاربرد فعل التزامی بود. به دانشجوها گفته بودم جمله بسازند. پسرک انگلیسی باهوش و نازنین صبح آمد. رفت پای تخته. نوشته بود: «بدونِ لباس گرم نمی‌توانی به قله دماوند برسی.» چشمم به جمله میخ شده بود. دانشجو منتظر بود بگویم جمله درست است یا نه. چند دقیقه گذشت؟ من رفتم تا دماوند و برگشتم. قورباغه توی گلوم را قورت دادم و گفتم جمله‌ی بعدی…