برایم بنویس

برايم بنويس، چه تنت هست؟ لباست گرم است؟
برايم بنويس، چطوری می‌خوابی؟ جايت نرم است؟
برايم بنويس، چه شکلی شده ای؟ هنوز مثل آن وقت ها هستی؟
برايم بنويس، چه کم داری؟ بازوان مرا؟
برايم بنويس، حالت چطور است؟ خوش مي گذرد؟
برايم بنويس، آن‌ها چه می‌کنند؟ دليری‌ات پا برجاست؟
برايم بنويس، چه کار می‌کنی؟ کارت خوب است؟
برايم بنويس، به چه فکر می‌کنی؟ به من؟
مسلماً فقط من از تو مي پرسم!
و جواب‌ها را می‌شنوم که از دهان و دستت می‌افتند
اگر خسته باشی، نمی‌توانم
باري از دوشت بردارم.
اگر گرسنه باشی، چيزی ندارم که بخوری.
و بدين‌سان گويا از جهان ديگری هستم
چنان که انگار فراموشت کرده‌ام.
برتولت برشت