چهارم اسفند ۹۱

با همه شک و شبهه‌ها و ترس‌ها و ناامنی‌هایی که دارم، از این‌که وادارم می‌کند به پوشیدن رنگ، به پوشیدن قرمز مثلن، با آبی و سفید، خوشحال و راضی‌ام. این‌که آدمی آن که دوست می‌دارد را پر از رنگ بخواهد خوب است. خیلی خوب است.