خراش

این روزها تیغ را از جیب‌ام در می‌آورم
می‌دهم دست طرف‌ام
گردن‌ام را می‌آورم جلو
می‌گویم:
بزن!
خوب است این که فقط
نگاه نمی‌کند
و می‌زند.