کوری

او شاه شکست‌خورده ناکامی بود
که شبی با چاقو
چشم‌های شعرم را از کاسه درآورد
دست‌هایش را با گوشه کت سیاه‌اش پاک کرد
زاویه کلاهش را طوری تنظیم کرد
که تنها با مردمک چشم چپ دنیا را ببیند
و به قلعه‌اش بازگشت.