چهارم اردیبهشت ۹۲

پسرك را عاشقم
پسرك مرا نمى بيند
دخترك مرا عاشق است
من دخترك را نمى بينم
هر سه در كتابخانه نشسته ايم
ساعت شش عصر است
و عشق به ما سيلى مى زند.