یک ۲۵ خرداد سبز دیگر

امروز، ۲۵ خرداد ۹۲، بعد از اعلام اولیه نتایج آراء فارغ از این‌که دیگر چه اتفاقی بیفتد، روز پیروزی ماست.
از ۲۵ خرداد ۸۸ تا ۲۵ خرداد ۹۲ راه خونین و سختی را پیمودیم. ما دنبال همین بودیم که بگوییم شما در خرداد ۸۸ رای ما را دزیدید و در انتخابات تقلب کردید. جای رییس‌جمهور واقعی ما را با رییس‌جمهور قلابی‌تان پر کردید، کشتید، به بند کشیدید، سرکوب کردید. ۴ سال تمام کودتا و تقلب را انکار کردید. اما امروز ۲۵ خرداد ۹۲ صرفا با مقایسه نحوه شمارش آراء چهار سال پیش و امروز ما پیروز میدان بودیم. نه چون روحانی صدرنشین این انتخابات است، که نماینده اصلی ما آن بزرگ‌زن‌/مردانی هستند که هنوز در حصرند. ولی ما پیروز شدیم چون شما را وادار به یک اعتراف بزرگ کردیم: به ارتکاب به یک کودتای ننگین. کودتای ۸۸.