به صورت‌هایشان نگاه کنید

مردم
به صورت‌هایشان نگاه کنید
این‌ صورت‌ها چهار سال پیر شده‌اند
و امروز به یک‌باره جوان
این صورت‌ها فریاد زدند
خشمگین شدند
سوختند
گریختند
این‌ صورت‌ها
در خلوت زندان
چهار سال و
هنوز
در فراسوی مرزها
چهار سال و
هنوز
اشک ریختند
اشک می‌ریزند
جوانه می‌شوند
در خردادی که خاک است
که آهنگ است.
مردم! به صورت‌هایشان نگاه کنید
این صورت‌ها
ما هستیم.
۲۵ خرداد ۱۳۹۲
Arash-10.jpg
عکس از وبلاگ کسوف،آرش عاشورنیا