بیست و هفتم خرداد ۹۲

بامداد ۲۷ خرداد ۸۸ یعنی همچین شبی، روی مادرم را توی تاریکی خیابان طالقانی بوسیدم و …تنهایی پریدم. شد چهار سال.