کوه

باید کوه باشی،
ساکن و ناهموار و سخت
آن‌سان که دروغ فاتحان بزرگ را فاش کنی.
باید کوه باشی،
افراشته و سپید و خاموش
تا راز ناموجود تن‌های تُهی
چون مار کوهی ناکامی
در سنگلاخ‌هایت حل شود.
باید کوه باشی،
با غاری کوچک و آتشی فروزنده
و دهانی که تنها با سنگ‌‌ها عاشقانه حرف می‌زند.