چندم تیر ۹۲

از حافظه‌ نیم‌بندم
به درخت پیر حیاط پناه می‌برم
که اطمینان دارم
حداقل چهار هفته می‌شود
که دوباره سبز شده است.